Antonov, Kostiantyn, Yevhen Arinin, Serhii Holovashchenko, Viktor Yelenskyi, Svitlana Karasiova, Oleh Kyseliov, Ihor Kozlovskyi, Pavlo Kostyliev, Olha Mikhelson, Roman Safronov, Mykhailo Smirnov, Olena Stepanova, Ivan Strenski, Oleksii Tymoshchuk, Artem Tiurin, and Annika Hvithamar. “Portrait of Religious Studies in the Modern World. Round Table of “Filosofska dumka” (Philosophical Thought) and ‘Essays on Religious Studies’”. Filosofska Dumka, no. 3 (May 12, 2017): 5–38. Accessed October 4, 2022. https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/216.