Zborovska, Xenija. “"Philosophical thought". The Living Spirit of Communication (K. Sigov, N. Viatkina, V, Malakhov, Yu, Ishchenko, V, Paniotto, X. Zborovska (compiler). Ye. Golovakha, V. Churylov): Institute of Philosophy: Educational and Publishing Sphere”. Filosofska Dumka, no. 4 (December 13, 2021): 126–141. Accessed January 30, 2023. https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/570.