1.
Proleev S, Bilyi O, Shmorgun O, Golovakha Y, Kozlovskyi V, Gomilko O, Parakhonskyi B, Malakhov V, Yermolenko A. Political legitimation of violence. “Filosofska dumka” Round Table. Fildumka [Internet]. 2017May12 [cited 2021Oct.24];(2):5-59. Available from: https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/208