1.
Antonov K, Arinin Y, Holovashchenko S, Yelenskyi V, Karasiova S, Kyseliov O, Kozlovskyi I, Kostyliev, P, Mikhelson O, Safronov R, Smirnov M, Stepanova O, Strenski I, Tymoshchuk O, Tiurin A, Hvithamar A. Portrait of religious studies in the modern world. Round table of “Filosofska dumka” (Philosophical Thought) and “Essays on Religious Studies”. Fildumka [Internet]. 2017May12 [cited 2022Oct.3];(3):5-38. Available from: https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/216