1.
Bilyi O, Bystrytsky Y, Golovakha Y, Yermolenko A, Kebuladze V, Kozlovskyi V, Makeyev S, Proleev S, Skurativskyi V. Ideology and Utopia. The Legacy of Marxism and the Modern Political Reality. Fildumka [Internet]. 2018Jul.13 [cited 2021Nov.28];(2):6-67. Available from: https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/329