1.
Bilyi O, Bystrytsky Y, Golovakha Y, Yermolenko A, Kebuladze V, Kozlovskyi V, Makeyev S, Proleev S, Skurativskyi V. Ideology and Utopia. The Legacy of Marxism and the Modern Political Reality. Fildumka [Internet]. 2018Jul.13 [cited 2024Feb.25];(2):6-67. Available from: https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/329