1.
Zborovska X. "Philosophical thought". The living spirit of communication (K. Sigov, N. Viatkina, V, Malakhov, Yu, Ishchenko, V, Paniotto, X. Zborovska (compiler). Ye. Golovakha, V. Churylov): Institute of Philosophy: educational and publishing sphere. Fildumka [Internet]. 2021Dec.13 [cited 2023Jan.30];(4):126-41. Available from: https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/570