1.
Bily O, Hardashuk T, Holovakha Y, Yeremenko O, Yermolenko A, Klymchuk V, Kobets R, Kozlovskyi V, Kutsenko O, Loboda Y, Makeev S, Popovych M, Proleiev S, Sunhurovskyi M, Torba V, Shevchenko O. War and Society. FD [Internet]. 1May2017 [cited 24Feb.2020];(1):5-0. Available from: https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/67