Editorial Team

Editorial Team

 

Chief Editor

Anatolii YERMOLENKO, H.S. Skovoroda Institute of Philosophy, NAS of Ukraine (Kyiv, Ukraine), Ukraine

Deputy Editors:
Serhii YOSYPENKO, H.S. Skovoroda Institute of Philosophy, NAS of Ukraine (Kyiv, Ukraine), Ukraine
Vitalii NECHYPORENKO, H.S. Skovoroda Institute of Philosophy, NAS of Ukraine (Kyiv, Ukraine), Ukraine
 
Executive Secretary
Kateryna BORYSENKO, H.S. Skovoroda Institute of Philosophy, NAS of Ukraine (Kyiv, Ukraine), Ukraine

Editorial Board

Mykhailo  BOICHENKO,

Yevhen BYSTRYTSKYI,

Barbara CASSIN (France),

Simon CRITCHLEY (Great Britain - USA),

Vincent DESCOMBES (France),

Оtfried HÖFFE (Germany),

Vittorio HÖSLE (USA)

Vakhtang KEBULADZE,

Oleh KHOMA,

Vitalii LIAKH,

Serhii PROLEIEV,

Piotr SZTOMPKA (Poland),

Maryna TKACHUK

Academic Council

Anatolii YERMOLENKO

Viktor ANDRUSHCHENKO,

Leonid GUBERSKYI,

Iryna DOBRONRAVOVA,

Mykola KYSELIOV,

Anatolii KOLODNYI,

Anatolii KONVERSKYI,

Vasyl KREMEN,

Anatolii LOY,

Volodymyr MELNYK,

Mykola MYKHALCHENKO,

Mykhailo MINAKOV,

Volodymyr RYZHKO,

Taras VOZNIAK,

Managing Editor

Svitlana Ivashchenko, H.S. Skovoroda Institute of Philosophy, NAS of Ukraine (Kyiv, Ukraine), Ukraine

Subeditor

Daria Opria, H.S. Skovoroda Institute of Philosophy, NAS of Ukraine (Kyiv, Ukraine), Ukraine

Corrector