Editorial Team

Editorial Team

 

Chief Editor

Anatolii YERMOLENKO, H.S. Skovoroda Institute of Philosophy, NAS of Ukraine (Kyiv, Ukraine), Ukraine

Serhii YOSYPENKO, H.S. Skovoroda Institute of Philosophy, NAS of Ukraine (Kyiv, Ukraine), Ukraine

Editorial Board

Anatolii YERMOLENKO, Editor in Chief,

Serhii YOSYPENKO, Editor in Chief

Oleh BILYI,

Mykhailo  BOICHENKO,

Yevhen BYSTRYTSKYI,

Barbara CASSIN (France),

Simon CRITCHLEY (Great Britain - USA),

Vincent DESCOMBES (France),

Оtfried HÖFFE (Germany),

Vittorio HÖSLE (USA)

Vakhtang KEBULADZE,

Oleh KHOMA,

Vitalii LIAKH,

Vitalii NECHYPORENKO,

Serhii PROLEIEV,

Piotr SZTOMPKA (Poland),

Maryna TKACHUK

Academic Council

Anatolii YERMOLENKO

Viktor ANDRUSHCHENKO,

Leonid GUBERSKYI,

Iryna DOBRONRAVOVA,

Mykola KYSELIOV,

Anatolii KOLODNYI,

Anatolii KONVERSKYI,

Vasyl KREMEN,

Mariya KULTAEVA,

Anatolii LOY,

Volodymyr MELNYK,

Mykola MYKHALCHENKO,

Mykhailo MINAKOV,

Volodymyr RYZHKO,

Taras VOZNIAK,

Managing Editor

Svitlana Ivashchenko, H.S. Skovoroda Institute of Philosophy, NAS of Ukraine (Kyiv, Ukraine), Ukraine

Executive Secretary

Xenija Zborovska, H.S. Skovoroda Institute of Philosophy, NAS of Ukraine (Kyiv, Ukraine), Ukraine

Subeditor

Yulia Kyseliova, H.S. Skovoroda Institute of Philosophy, NAS of Ukraine (Kyiv, Ukraine), Ukraine

Corrector

Viacheslav Nedashkivskyi, H.S. Skovoroda Institute of Philosophy, NAS of Ukraine (Kyiv, Ukraine), Ukraine