The contemporary Ukrainian culture: “mezhovist” or “merezhovist”?

Authors

  • Kostiantyn Kislyuk Харківська державна академія культури

Keywords:

culture, “mezhovist” (the boundary principle), “merezhovist” (the network principle), “network society”, Ukrainian culture

Abstract

“Mezhovist” (the boundary principle) is conceptualized in the paper as a leading sign of Ukrainian culture from antiquity to the present. Mezhovist is defined as creation of a set of elements of various qualities at the intersection of varied external influences on the border between one of the «centers» of the modern world and its periphery. “Merezhovist” (the network principle) of Ukrainian culture in the 21st century is recognized as a favorable factor in the social and cultural progress to “merezhovist”, perspective for most developed countries the “network society”, formed by the horizontal architecture of the Internet.

Author Biography

Kostiantyn Kislyuk, Харківська державна академія культури

кандидат філософських наук, доктор наук із культурології, професор кафедри культурології та медіа-комунікацій

References

Антонович Д. Українська культура. — Мюнхен: Український Вільний Університет, 1988. — 455 с.

Даймонд Л. Демократія в Україні згортається загрозливими темпами / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://tyzhden.ua/World/93601. (s.a.)

Бреский О. От транзитологии к теории Пограничья. Очерки деконструкции концепта «Восточная Европа». — Вильнюс: ЕГУ, 2008. — 336 с.

Валлерстайн И. Анализ мирових систем и ситуации в современном мире. — СПб.: Университетская книга, 2001. — 416 с.

Гоголь Н.В. Взгляд на составление Малороссии // Собрание Сочинений : В 9-ти т. — М.: Русская книга, 1994. — Т.7. Юношеские опыты. — С. 152–160.

Грушевський М.С. Історія України-Руси : В 11-ти т., 12-ти кн. — К.: Наукова думка, 1991. — Т.1. До початку XI віку. — 736 с.

Грушевський М.С. «Малі діла» // Твори : У 50-ти т. — Львів: Світ, 2005. — Т.2. Суспільно-політичні твори (1894 — 1907). — С. 287–294.

Державна служба статистики. Офіційний веб-сайт. Товарна структура зовнішньої торгівлі за січень — серпень 2013 року / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/zd/tsztt/tsztt_u/tsztt0813_u.htm.

Енциклопедія Українознавства : В 2-х т. / Під гол. ред. проф., д-ра В. Кубійовича, проф., д-ра З. Кузелі. — Мюнхен; Нью-Йорк: Молоде життя, 1949. — Т.1. — 1230 с.

Історія української культури : У 5-ти т. / Ю.С. Асєєв, В.Д. Баран, І.А. Баранов та ін.; [Національна академія наук України]; голов. редкол.: Б.Є. Патон (голов. ред.) [та ін.]. — К.: Наукова думка, 2001. — Т. 1. Історія культури давнього населення України. — 1134 с.

Історія української філософії: Підручник / М.Ю. Русин, І.В. Огородник, С.В. Бондар та ін.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. — 591 с.

Забужко О. Жінка-автор у колоніальній культурі, або Знадоби до української ґендерної міфології // Забужко О. Хроніки від Фортінбраса. Вибрана есеїстика. — К.: Факт, 1999 / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://exlibris.org.ua/zabuzko/r05.html.

Какой модерн? Философские рефлексии над ситуацией пост/недо/after-post/ПОСТ-пост… модернизма: Коллективная монография, посвящённая 70-летнему юбилею д-ра филос. наук, проф. А.А. Мамалуя : В 2-х т. / Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина; под ред. Л.В. Стародубцевой. — Харьков: ХНУ имени В.Н.Каразина, 2010. — Т. 1. — 374 с.

Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / пер. с англ. А.Матвеева, под ред. В.Харитонова. — Екатеринбург: У-Фактория (при участии Гуманитарного университета), 2004. — 328 с.

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. — М.: ГУ ВШЭ, 2000. — 608 с.

Кастельс М. Информационное общество и государство благосостояния: Финская модель / Пер. с англ. А. Калинина, Ю. Подороги. — М.: Логос, 2002. — 219 с.

Кислюк К.В. Методологічні проблеми вивчення та викладання історії української культури // Культура України: Збірник наукових праць. — Харків: Харківська державна академія культури, 2013. — Вип. 42 : У 2-х ч. — Ч. 1. — С. 49–54.

Кочан В.М. Феномен пограниччя в соціокультурному вимірі: Автореф. дис. …канд. філос. наук; спеціальність 09.00.03, соціальна філософія та філософія історії. — Сімферополь, 2008. — 20 с.

Лисяк-Рудницький І. Україна між Сходом та Заходом // Історичні есе: В 2-х т. — К.: Основи, 1994. — Т.1. — С.1 — 10.

Мірчук І. Українська культура. — Нью-Йорк: Шкільна Рада, 2007.
— 239 с.

Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток людства: На вчальний посібник; відп. ред. та автор вст. слова С. Кримський. — К.: Либідь, 2001. — 358 с.

Павленко Ю.В. Передісторія давніх русів у світовому контексті: Монографія. — К.: Феникс, 1994. — 398 с.

Пріцак О. Що таке історія України? // Слово і час. — 1991. — № 1. — С. 53–60.

Плутарх. Сравнительные жизнеописания : В 2-х т. — М.: Наука, 1994. — 1039 с.

Рейнгольд Г. Умная толпа: Новая социальная революция. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 2006. — 416 с.

Річний звіт за 2012 рік. Національна комісія з державного регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Офіційний веб-сайт / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nkrzi.gov.ua/uk/activities_nkrzi/1324727592/1364229681/ (s.a.)

Рябчук М. Розщеплений світ: до проблеми «кресової» ксенофобії // Рябчук М. Від Малоросії до України: парадокси запізнілого націєтворення. — К., 2000 / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://exlibris.org.ua/riabczuk/r02.html.

Стратегічні виклики ХХІ ст. економіці та суспільству України : У 3-х т. — К.: Фенікс, 2007. — Т. 1. Економіка знань — модернізаційний проект України; за ред. В.Гейця, В.Семиноженка, Б.Кваснюка. — 542 с.

Стратегічні виклики ХХІ ст. економіці та суспільству України : У 3-х т. — К.: Фенікс, 2007. — Т. 2: Інноваційно-технологічний розвиток економіки; за ред. В.Гейця, В.Семиноженка, Б.Кваснюка. — 564 с.

Субтельний О. Україна: Історія: Навчальний посібник. — К.: Либідь, 1993. — 720 с.

Україна в 2010 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія / за заг. ред. А.В. Єрмолаєва. — К.: НІСД, 2010. — 528 с.

Україна-2015: національна стратегія розвитку. — К.: Український форум: громадсько-політичне об’єднання, 2008. — 73 с.

Шестакова К.Ю. Етнічна ідентифікація на українському пограниччі: Автореф. дис. … канд. соціол. наук; спеціальність 22.00.03, соціальні структури та соціальні відносини. — К., 2005. — 19 с.

Downloads

Abstract views: 239

Published

2017-05-09

How to Cite

Kislyuk, K. (2017). The contemporary Ukrainian culture: “mezhovist” or “merezhovist”?. Filosofska Dumka, (4), 38–50. Retrieved from https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/121

Metrics

Downloads

Download data is not yet available.