OEUVRE OF HRIGORII SKOVORODA IN POLISH SCIENTIFIC THOUGHT

The philosophy of Hrigorii Skovoroda: history and modernity

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15407/fd2022.04.066

Keywords:

Hryhorii Skovoroda, Polish science, history of Ukrainian philosophy, skovorodinian studies, literary studies

Abstract

The article is devoted to present Polish research on the literary work and philosophical thought of Hryhorii Skovoroda. The scientific reflection on Skovoroda’s legacy was initially carried out on the historical and literary level. It was initiated by Adam Honory Kirkor in 1874. In the context of the history of Ukrainian literature, Jzef Tretiak, Ivan Franko and Bohdan Lepkyi presented the general characteristics of Skovoroda’s work, seeing in it only the original style and compilation character of thoughts. Ivan Mirtchuk started his research on Skovoroda’s thoughts from the history of national philosophy, seeing in Skovoroda’s philosophy the features charac- teristic of Ukrainian philosophy, differing it fundamentally from Russian philosophy. As part of the research, it was possible to find an extensive article by Jarosław Ulwaski, Philosophy of G.S. Skovoroda, published in 1930, in which the author presented arguments for a pantheistic interpretation of the Ukrainian philosopher’s thoughts. A breakthrough event was the publication of a monograph by Dmytro Tschiewskij, who formulated a view on the mystical philosophy of Skovoroda similar to the Western European mysticism of the 17th and 18th centuries. The interwar period ends with the work of Czesław Jastrzbiec-Kozłowski, in which the work of Skovoroda was analyzed against the background of Jzef Hoene-Wronski’s messianic philosophy. After World War II and the 1990s, research on Skovoroda’s legacy was conducted primarily by philologists. Ryszard Łuny and Włodzimierz Mokry treated Skovoroda’s work as a Christian philosopher. In the 21st century, Polish research increasingly refers to philosophical interpretation. Denys Pilipowicz researched the ancient and patristic sources of Skovoroda’s mystical thought and compared it with the teachings of Paisij Velyczkovskyi. Iryna Betko analyzed his poetry from the perspective of Jung’s theory of archetypes. Michał Handzel conducted an in-depth historical and philosophical analysis of Skovoroda’s philosophy, seeing Skovoroda as a representative of the panentheistic trend, and Pavlo Snopkov examined the concept of Skovoroda’s self-knowledge from the perspective of Jung’s and Maslow’s psychological theories.

Author Biography

Denys PILIPOWICZ

Candidate of Sciences in Philology, Senior Research Fellow at the Department of Polish-Ukrainian Studies, Faculty of International and Political Studies, Jagiellonian University, 4, Władysława Reymonta, St., 30-059, Kraków

References

Betko, I. (2015). Mądrość na śpiewająco: religijno-filozoficzna problematyka «Pieśni naboż- nych» Hryhorija Skoworody. In: Festiwal filozofii, 7: Filozofia i muzyka, red. Starzyńska- Kościuszko, Е., Kucner, A., Wasyluk, P. (ss. 179-190). Olsztyn: Instytut Filozofii UWM w Olsztynie.

Betko, I.(2014). Ukraiński Sokrates. Pomiędzy filozofią, mistyką a ezoteryzmem: interpretacja duchowej spuścizny Hryhorija Skoworody (1722-1794) jako problem epistemologiczny. Ruch Filozoficzny, LXXI (1), 135-148.

https://doi.org/10.12775/RF.2014.010

Bordukova, N. (1999). The work of Hryhoriy Skovoroda in the reception of Dmytro Bagaliya. [In Ukrainian]. In: Zbirnyk Kharkivskoho istoryko-pfilolohichnoho tovarystva. Nova seriia. Vol. 8 (pp. 65-75). Kharkiv.

Chyhzevskii, D. (1934). Philosophy of H.S. Skovoroda. [In Ukrainian]. Warszawa.

Franko, I. (1892). Charakterystyka literatury ruskiej XVI-XVIII w. In: Kwartalnik Historyczny (ss. 693-728).

Franko, І. (1986a). Letters (1886-1984) (vol. 49) [In Ukrainian], Kyiv: Naukova dumka.

Franko, І. (1986b). Letters (1895-1916) (vol. 50). [In Ukrainian]. Kyiv: Naukova dumka.

Handzel, M.T. (2017). Wprowadzenie do lektury tekstu. Hryhorij Skoworoda, «Obudziwszy się ujrzeli Jego chwałę...». Theofos, 3, 229-240.

Handzel, M.T. (2019). Teoria poznania samego siebie Hryhorija Sawycza Skoworody. Studium hi- storyczno-filozoficzne. Głogów, Kraków: Theos-Logos. https://www.researchgate.net/publication/284550651_Antropologia_i_sofiologia_w_ tworczosci_Grzegorza_Skoworody_i_Hildegardy_z_Bingen_Analiza_ porownawcza?enrichId=rgreq-48f2d451b6dae4c0898e1eb297635d30-XXX&enrichSourc e=Y292ZXJQYWdlOzI4NDU1MDY1MTtBUzozMDA3NTk5NDMwMDgyNjVAMTQ 0ODcxODE2NjcxNA%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf -27.09.2022.

Janiv, V. (1974). Towards the systematization of Ivan Mirchuk's views on the Ukrainian person. [In Ukrainian]. In: О. Kultchytskyj (Ed.), Collection in honor of Ivan Mirchuk (1891-1961) (pp. 149-195). Munich, New York, Paris, Winnipeg.

Jastrzębiec-Kozłowski, Cz. (1939). Grzegorz Skoworoda, myśliciel ukraiński. Problemy Europy Wschodniej, I (2), 120-128; 3, 185-194.

Kirkor, A.H. (1874). O literaturze pobratymczych narodów słowiańskich. Kraków.

Kołakowski, L. (1965). Świadomość religijna i więź kościelna : studia nad chrześcijaństwem bezwyznaniowym siedemnastego wieku. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kostomarov, N. (1922). Autobiography of N.I. Kostomarov / Ed. By V. Kotelnykov, [In Russian]. Moscow: Zadrugha.

Kuffel, J. (2005). W drodze na Tabor. Theosis w życiu i twórczości św. Paisjusza Wieliczkowskiego. Kraków: Promo.

Łepki, B. (1930). Literatura ukraińska. Podręcznik informacyjny. Warszawa, Kraków: Słowianie. Lesiv, М. (1972). The language of Hryhorii Skovoroda's works. [In Ukrainian]. Naša Kultura, 2 (176), 6-9, 10-11.

Lesiv, М. (2016). The language of Hryhorii Skovoroda. [In Ukrainian]. In: М. Lesiv, Ukrainian literary language of the XVII-XVIII centuries. Collected works / Ed. by V. Pylypovyč (pp. 145-166). Peremyšl: Tovarystvo "Ukrainskyi narodnyi dim" u Peremyšli.

Łużny, R. (1966). Pisarze kręgu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej a literatura polska. Z dziejów związków kulturalnych polsko-wschodniosłowiańskich XVII-XVIII w. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Łużny, R. (1985). Grzegorz Skoworoda, czyli sacrum w literaturze Ukraińców. Znak, XXXVII (6:367), 66-81.

Łużny, R. (1993). Grzegorza Skoworody, ostatniego przedstawiciela wschodniosłowiańskiego baroku «poesis sacra». Przegląd Humanistyczny, XXXVII (4:319), 93-98.

Mirczuk, I. (1927). O słowiańskiej filozofji: próba charakterystyki. Przegląd Filozoficzny, XXX (2-3), 117-135.

Mirczuk, I. (1928). Filozof ukrai ski H.S. Skoworoda. Przegląd filozoficzny, XXXI (1-2), 60-62. Mirczuk, I. (1928). Filozofja słowiańska. Przegląd Filozoficzny, XXXI (1-2), 34-36.

Mirtschuk, I. (1929). Tolstoj und Skovoroda, zwei nationale Typen. Abhandlungen des Ukrainischen Wissenschaftlichen Institutes in Berlin (Bd. II, SS. 24-51). Berlin.

https://doi.org/10.1515/9783112676745-002

Mokry, W. (1996). Od Iłariona do Skoworody. Antologia poezji ukraińskiej XI-XVIII w. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych «Universitas».

Mokry, W. (1997). Hryhorija Skoworody rozumienie Chrystusa jako idealnego - «prawdziwego człowieka». In: A. Raźny (red.), D. Piwowarska (red.), Słowianie Wschodni. Duchowość, Mentalność, Kultura (ss. 55-61). Kraków: Wydawnictwo Bohdan Grell i Córka.

Mokry, W. (1998). Idea wolności w rozumieniu Hryhorija Skoworody i Tarasa Szewczenki. In: Z polskich studiów slawistycznych, seria IX (ss. 217-223). Warszawa.

Moskałyk, J. (2016). Najważniejszy punkt odniesienia dla osoby i rzeczywistości stworzonej wg Hryhorija Skoworody (1722-1794). Seminare. Poszukiwania naukowe, 37, 2, 11-22.

https://doi.org/10.21852/sem.2016.2.01

Obolevitch, T. (2015). Antropologia i sofiologia w twórczości Grzegorza Skoworody i Hildegardy z Bingen. Analiza porównawcza, [on-line].

Pilipowicz, D. (2020), Tożsamość filozofa : przyczynek do tematu Skoworoda i Ukraina. In: Kęsek, R., Pilipowicz, D. Tożsamość i pamięć : konteksty kulturowe i społeczne: studia ukrainoznawcze (ss. 75-92), Krak w: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka.

https://doi.org/10.12797/9788381383349.04

Pilipowicz, D. (2000). The work of Grigoriy Skovoroda against the background of the German mysticism of Angel Silesius (1624-1677). In: W. Mokry (red.), Harmonijne wsp istnienie kultury Wschodu i Zachodu na Ukrainie (ss. 118-125). Krak w: Szwajpolt Fiol.

Pilipowicz, D. (2010). Rozmowa o duchowym świecie. Hryhorij Skoworoda Filozofia - Teologia - Mistyka. Kraków: Szwajpolt Fiol.

Pshenychnyi, J., Jancen, W. (2003). Correspondence between Dmytro Tschižewskij and Vasyl Simovych. [In Ukrainian]. In: R. Mnykh, J. Pshenychnyi (Eds.), Dmytro Tschižewskij and world Slavic studies. Collection of research papers, vol. І. Drohobych: Kolo.

Sapeńko, R. (2009). On the issue of Polish studies of the work of Grigorii Savvich Skovoroda. [In Rus- sian]. In: L. Kiejzik, J. Ugli (Eds.), Polskie badania filozofii rosyjskiej. Przewodnik po literatu- rze. Część pierwsza (pp. 31-41). Warszawa: Fundacja Aletheia.

Sapeńko, R. (2009). К вопросу о польских исследованиях творчества Григория Саввича Ско- вороды. In: L. Kiejzik, J. Ugli (Eds.), Polskie badania filozofii rosyjskiej. Przewodnik po lite- raturze. Część pierwsza (cс. 31-41). Warszawa: Fundacja Aletheia.

Sidorenko, H. (1961). Zarys wersyfikacji ukraińskiej. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Snopkov, P. (2021). Hryhorij Skoworoda. Od samopoznania do samoaktualizacji. Olsztyn: Wydaw- nictwo UAWM.

Studentowa, T. (2012). Kiedy serce śpi. Semantyka snu w twórczości Hryhorija Skoworody. In: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Slavica Wratislaviensia CLV (ss. 113- 121). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tretiak, J. (1912). Piotr Skarga w dziejach i literaturze Unii Brzeskiej. Kraków: Akademia Umie- jętności.

Tretiak, J. (1918). Dawna poezja ruska. In: S. Tarnowski, W. Bruchnalski, T. Sinko, B. Chlebowski, A. Bruckner, I. Chrzanowski, J. Kallenbach, W. Hahn, B. Gubrynowicz, K. Wojciechowski, M. Mann, T. Grabowski, J. Tretiak (Eds.), Dzieje literatury pięknej w Polsce, (cz. II, 419-528). Kraków: Akademia Umiejętności.

Ulwański, J. (1930). Filozofja G.S. Skoworody. Kwartalnik Filozoficzny, VIII, 194-244. Ushkalov, L. (2002). Two centuries of skovorodiana. Bibliographical guide. [In Ukrainian]. Kharkiv: Akta.

Ushkalov, L. (2006). Skovoroda and Ukraine. In: L. Ushkalov, Essays on Ukrainian Baroque (pp. 133-162). Kyiv: Fakt.

Witkowski, W. (1972). Czy Skoworoda pisał mieszaniną języka starocerkaewnego, rosyjskiego i ukraińskiego? Slavia Orientalis, XXI (4), 399-412.

Zabuzhko, О.S. (1993), Philosophy of Ukrainian idea end European context. [In Ukrainian]. Kyiv: Osnovy.

Downloads

Abstract views: 158

Published

2022-12-13

How to Cite

PILIPOWICZ, D. (2022). OEUVRE OF HRIGORII SKOVORODA IN POLISH SCIENTIFIC THOUGHT: The philosophy of Hrigorii Skovoroda: history and modernity. Filosofska Dumka, (4), 66–90. https://doi.org/10.15407/fd2022.04.066

Issue

Section

TOPIC OF THE ISSUE

Metrics

Downloads

Download data is not yet available.