Robert Kirk: a Founder of the Phi losophical Zombies

Authors

  • Andrii Leonov Oles Honchar Dnipropetrovsk National University

Abstract

***

Author Biography

Andrii Leonov, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University

M.A. in philosophical sciences, Graduate of the Department of Philosophy

References

Alekseev, A. Yu. (2008). Opredelenie filosofskih zombi. V: Filosofskie nauki, 1, 126–148.

AntologIya suchasnoYi analItichnoYi fIlosofIYi, abo Zhuk zalishaE korobku (2014). L.: LItopis.

Ivanov, D. B. (2013). Priroda fenomenalnogo soznaniya. M.: Knizhnyiy dom «LIBROKOM».

«MeditatsIYi» Dekarta u dzerkalI suchasnih tlumachen: Zhan-MarI Beysad, Zhan-Lyuk Maryon, KIm San On-Van-Kun (2014) (Per. z fr. I lat.). K.: Duh I LItera.

Chalmers, D. (2013). Litsem do litsya z problemoyu svidomosti. V: Aktualni problemi duhov nosti. Kriviy Rig, 14, 121–152 (Pereklad z anglIyskoYi A. Leonova za naukovoyu redaktsIEyu Ya.V. Shramka).

Chalmers, D. (2015). ArGument 1: LogIchna mozhlivIst zombI (pereklad z anglIyskoYi A. Leonova). V: FIlosofska dumka, 2015, 60–67

Kirk, R. (1974a). Sentience and Behaviour. In: Mind, 83, 43–60.

Kirk, R. (1974b). Zombies v. Materialists. In: Proceedings of the Aristotelian Society. 48, 135–152.

Kirk, R. (2003). Zombies. In: Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Kirk, R. (2005). Zombies and Consciousness. New York.

Walter, S. (s.a.). Epiphenomenalism. In: Internet Encyclopedia of Philosophy (http://www.iep.utm.edu/epipheno/).

Downloads

Abstract views: 264

Published

2017-04-04

How to Cite

Leonov, A. (2017). Robert Kirk: a Founder of the Phi losophical Zombies. Filosofska Dumka, (2), 71–77. Retrieved from https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/14

Metrics

Downloads

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)