“From Vyshenskyi to Skovoroda”: the Soviet researches into the Ukrainian philosophy of the 16-18th centuries

Authors

Keywords:

Ukrainian philosophy, early modern philosophy, intellectual history of the USSR

Abstract

The article deals with the Soviet historiography of Ukrainian philosophy of the 16—18th centuries and tries to find the tendencies it exhibited. The interest to early modern philosophy in Ukraine was unequal at different periods of the second half of the 20th century. It explains the reasons for the absence of any research activities during two post-war decades and its upsurge at the end of 1960s as well as in 1980s. It is proved that the Mar xist ideology significantly influenced the research into the history of philosophy.

Author Biography

Mykola Symchych, Skovoroda’s Institute of Philosophy, the National Academy of Sciences of Ukraine

PhD in philosophy, research fellow at the Department of the History of Ukrainian Philosophy

References

В.А. К истории общественной и философской мысли Украины в XVII—XVIIІ вв. — 1952 // Архів Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. — Оп. 2. — Од.зб. 99.

Беляев В.А. Преподавание логики в Киеве в XVII—XVIIІ вв. — 1955 // Архів Інституту фі лософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. — Оп. 2. — Од.зб. 151.

Від Вишенського до Сковороди (з історії філософської думки на Україні XVI—XVII ст.). — К.: Наукова думка, 1972. — 142 с.

Дмитриченко В. Нариси з історії суспільно-політичної та філософської думки народів СРСР доби феодалізму (VII—XVII ст.ст. включно). — К.: Вид-во Київського ун-ту, 1961. — 160 с.

Дмитриченко В.С. Хрестоматия по истории общественно-политической и философской мысли народов СССР эпохи феодализма: (По XVIII в. включительно). — К.: Изд-во Киевского ун-та, 1959. — Ч. 1. — 402 с.

Захара I.C. Стефан Яворський. — Львів: Каменяр, 1991. — 112 с.

Захара И.С. Борьба идей в философской мысли Украины на рубеже XVII—XVIII вв. (Стефан Яворский). — К.: Наукова думка, 1982. — 160 с.

Історія філософії на Україні: У 3-х т. / АН УРСР. Ін-т філософії; Гол. редкол.: В. Шинкарук (гол. ред.) та ін. — К.: Наукова думка, 1987. — Т. 1: Філософія доби феодалізму / В. Нічик, В. Горський, М. Попович та ін.; Редкол.: В. Нічик (відп. ред.) та ін. — 399 с; Т. 2: Філософська думка в період занепаду феодалізму і панування капіталістичних відносин (ХІХ — початок ХХ ст.) / І. Головаха, М. Лук, А. Почапський та ін.; Редкол.: І. Головаха (відп. ред.) та ін. — 367 с.

Кашуба М.В. Георгий Кониский. — М.: Мысль, 1979. — 173 с.

Кониський Г. Філософські твори: У 2-х томах / перек. М.В. Кашуба. — К.: “Наукова думка”, 1990.

Копнін П., Табачников І., Євдокименко В. Біля першоджерел філософської думки. — Літературна Україна. — 31 березня 1967.

Литвинов В.Д. Ідеї раннього просвітництва у філософській думці України. — К.: Наукова думка, 1984. — 154 с.

Ломонос-Ровна Г. З історії філософії в Києво-Могилянській колегії («Підручник логіки Й. Кононовича-Горбацького») // Наукові записки (Інститут філософії АН УРСР). — Т. VII. — 1961. — С. 24—39.

Нарис історії філософії на Україні. (Ред. колегія: Д. Острянин (голова) та ін.). — К.: Наукова думка, 1966. — 656 с.

Ничик В.М. Из истории отечественной философии конца XVII — начала XVIII в. — К.: Наукова думка, 1978. — 298 с.

Ничик В.М. Феофан Прокопович. — М.: Мысль, 1977. — 192 с.

Нічик В.М. Внесок діячів Києво-Могилянської академії в єднання духовних культур російського, українського й білоруського народів // Філософська думка. — 1974. — № 5. — С. 67—80.

Нічик В.М. Філософія в Київській братській школі // Філософська думка. — 1982. — № 2. — С. 54—66.

Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратій Я.М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (ХVІ — поч. ХVІІ ст.); АН УРСР. Ін-т філософії. Відпов. ред. В.С. Горський. — К.: Наукова думка, 1990. — 384 с.

Пам’ятки братських шкіл на Україні, кінець ХVІ — початок ХVІІ ст.: Тексти і дослід ження / (АН УРСР, Ін-т філософії, Ін-т сусп. наук; Підгот. В.М. Нічик та ін.); Редкол.: В.І. Шинкарук та ін. — К.: Наукова думка, 1988. — 566 с.

Памятники этической мысли на Украине XVII — пер. пол. XVIII ст. / Пер. с лат., вст. ст. и примеч. М.В. Кашубы. — К.: Наукова думка, 1987. — 527 с.

Паславський І.В. З історії розвитку філософських ідей на Україні (кінця XVI — першої третини XVII ст.) — К.: Наукова думка, 1984. — 128 с.

Пашук А. Іван Вишенський — мислитель і борець. — Львів: Світ, 1990. — 173 с.

Пелех П.М. З історії вітчизняної психології XVII ст. // Нариси з історії вітчизняної психології (XVII—XVIII ст.). — К.: Радянська школа, 1952a. — С. 5—79.

Пелех П.М. Психологія в Київській академії в XVIII ст. // Нариси з історії вітчизняної психології (XVII—XVIII ст.). — К.: Радянська школа, 1952b. — С. 80—122.

Прокопович Ф. Філософські твори: В 3-х томах. — К.: “Наукова думка”, 1979—81.

Секуляризація духовного життя на Україні в епоху гуманізму і Реформації: Збірник наукових праць / АН УРСР. Ін-т суспільних наук; Відп. ред. Є. Гринів. — К.: Наукова думка, 1991. — 280 с.

Симчич М. Philosophia rationalis у Києво-Могилянській академії. Компаративний аналіз могилянських курсів логіки кінця XVII і першої половини XVIIІ ст. — Вінниця: О. Власюк, 2009. — 240 с.

Скирда Т.І. Суспільно-політичні погляди І. Вишенського // З історії суспільно-політичної та філософської думки на Україні. — К., 1956. — С. 3—19.

Стратий Я.М. Проблемы натурфилософии в философской мысли Украины XVII в. — К.: Наукова думка, 1981. — 208 с.

Стратій Я.М. Проблема часу у філософських курсах Києво-Могилянської і Слов’яно-греко-латинської академії // Філософська думка. — 1977. — С. 87—100.

Табачников І.А. З історії філософської думки в Києво-Могилянській академії першої половини XVIII ст. (Стефан Яворський і Феофан Прокопович) // З історії філософської думки на Україні. — К.: Вид. АН УРСР, 1963. — С. 3—33.

Філософія відродження на Україні / (М.В. Кашуба, І.В. Паславський, І.С.Захара та ін.; Відп. ред. М.В. Кашуба); АН УРСР. Ін-т сусп. наук. — К.: Наукова думка, 1990. — 332 с.

Яворський С. Філософські твори / Пер. з лат. І.С. Захари. — К.: “Наукова думка”, 1992. — 629 с.

Downloads

Abstract views: 270

Published

2017-05-12

How to Cite

Symchych, M. (2017). “From Vyshenskyi to Skovoroda”: the Soviet researches into the Ukrainian philosophy of the 16-18th centuries. Filosofska Dumka, (1), 71–80. Retrieved from https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/202

Metrics

Downloads

Download data is not yet available.